رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ جمع باشکوه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ در ﺗﻘﺎﻃﻊ خیابان شهید نواب صفوی ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻧان به ﺳﻮی ﻣﯿﺪان آزادی، ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22 ﺑﻬﻤﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

شناسه خبر: 84574 -

چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 10:16

مردم با شعارهای انقلابی و حماسی «روحانی، روحانی حمایتت می‌کنیم»، از رییس‌جمهوری استقبال کردند.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

شناسه خبر: 84574

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده