ما می‌خواهیم با دنیا تعامل سازنده و گسترده داشته باشیم. البته باید تعامل عزتمند داشته باشیم

نگاه‌مان به بیرون نیست، نگاه‌مان به توان داخلی است، به منابع انسانی داخلی است به معادن زیرزمینی داخلی کشور است به توانمندی‌های ژئوکونومیک و ژئوپلتیک ایران است. اما در عین حال رابطه با جهان را هم برای توسعه و پیشرفت لازم می‌دانیم لازم می‌دانیم تولید را بالا ببریم. اگر تولید می‌خواهید بالا ببرید بدون رابطه با جهان تولید را چگونه بالا می‌برید. شما برای 80 میلیون می‌توانید تولید کنید بیشتر که نمی توانید. اگر می‌خواهید به جای 80 میلیون، 800 میلیون تولید کنید باید بازار جهانی را در اختیار داشته باشید و باید با بازار جهانی تعامل داشته باشید. تعامل با جهان جزو مصوباتی است که رهبر معظم انقلاب امضاء کرده است. تعامل سازنده با جهان در چشم‌انداز است. خود ایشان هم در آغاز دولت دوازدهم تعامل سازنده و گسترده با جهان را فرمود. پس ما می‌خواهیم با دنیا تعامل سازنده و گسترده داشته باشیم. البته باید تعامل عزتمند داشته باشیم. البته می‌خواهیم تکیه ما بر توان و قدرت داخلی باشد، اما در عین حال یک بخشی از این قدرت هم در رابطه با جهان حاصل می‌شود.

شناسه خبر: 120535 -

چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 15:10

0% ...

شناسه خبر: 120535

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات