براساس قانون اساسی در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور می توان با ترتیب خاص به آرای عمومی مراجعه کرد/ 12 فروردین نه یک روز بلکه یک فرهنگ و مسیر برای حل معضلات پیچیده و اساسی در کشور است

اتفاقا من سال‌هاست می‌اندیشم، چهار سوال اصلی در این چهار مساله وجود دارد، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، چهار مساله مهم، البته می‌شود 8 مساله کرد، اگر یک رفراندوم گذاشته شود و این چهار مساله نوشته شود، آری و نه است و می‌گوییم این اینطوری است آری یا نه؟ یا هر سبک دیگری، ممکن است رفراندوم به سبک دیگری باشد، تمام دعواها و مشکلات جناحی، حزبی، بعضی‌ها با حسن‌نیت هم می‌گویند نه اینکه غرض داشته باشند و طور دیگری معتقد هستند که به هر حال چه کار باید بشود؟ خیلی راحت با یک رفراندوم، همانطور که وزیر کشور که انتخابات برگزار می‌کند، یک بار هم یک همه پرسی برگزار کند. خیلی راحت، سوالات مشخص، البته به همان ترتیبی که قانون اساسی مشخص کرده، سیر آن همانجا باید انجام بگیرد. می‌خواهم بگویم که 12 فروردین یک روز نیست، یک فرهنگ، یک راه و مسیر برای حل معضلات پیچیده و اساسی در کشور است. انشاءالله بتوانیم از این راه پیروی کنیم و ادامه دهیم و این روز بسیار مبارک را پیش رو داشته باشیم.

شناسه خبر: 120448 -

چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 16:15

0% ...

شناسه خبر: 120448

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها