پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 17 Oct 2021 00:12:11 +0330Sun, 17 Oct 2021 00:12:11 +03302024 تخصیص بودجه در جهت تحرک اقتصاد و تقویت مالی پیمانکاراندستور رییس‌ جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی؛رییسجمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجههای عمرانی و پرداختهای خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود.رییسجمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجههای عمرانی و پرداختهای خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود.<br /> دکتر حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای 1393 و 1394 که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال میشود، تکمیل و در مراجع ذیربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامههای تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.<br /> رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ، گزارشی در مورد سیاست های پولی ، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت ارائه کرد.<br /> بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانکهای دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود. <br /> بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانکهای دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانکها، فروش داراییهای ثابت و اموال مازاد بانکها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانکها و پیگیری ایجاد دادگاههای تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها به مورد اجرا گذاشته شود.<br /> گزارشهای کارشناسی و پیشبینیها حاکی است که مجموعه بانکها در سال 1393 از توان پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصتهای شغلی جدید اثر تعیینکنندهای خواهد داشت.http://www.president.ir/fa/789722014-06-29 17:59:1622287153995