پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 07 Jul 2022 12:42:20 +0430Thu, 07 Jul 2022 12:42:20 +04302024 تغییر نگاه به ایران و نگرش برد- برد مذاکرات را به نتیجه می‌رساند تحریم قادر به توقف رشد اقتصادی در ایران نیستنهاوندیان در مصاحبه اختصاصی با روزنامه اتریشی:رییس دفتر رییسجمهوری در مصاحبه اختصاصی با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ دیدگاههای خود در خصوص مسائل گوناگون داخلی، منطقهای و بینالمللی؛ از جمله پرونده هستهای ایران و روند مذاکرات، مسأله سوریه، موضوع حقوق بشر جهانی و فرصتهای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران را تشریح کرد.رییس دفتر رییسجمهوری در مصاحبه اختصاصی با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ دیدگاههای خود در خصوص مسائل گوناگون داخلی، منطقهای و بینالمللی؛ از جمله پرونده هستهای ایران و روند مذاکرات، مسأله سوریه، موضوع حقوق بشر جهانی و فرصتهای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران را تشریح کرد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال توماس زایفرت خبرنگار این روزنامه در خصوص اینکه آیا امکان دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات هستهای قبل از پایان زمان توافق اولیه وجود دارد؟ گفت: با وجود اینکه رسیدن به توافق به دلیل تمام مشکلاتی که در طول سالهای گذشته بوجود آمده کار آسانی نیست، اما روند مذاکرات تاکنون مثبت بوده است و اینکه قدم اول به سرعت برداشته شد و توافق مقدماتی در زمان کوتاهی به دست آمد، نشاندهنده آن است که رسیدن به توافق نهایی نیز امکانپذیر خواهد بود.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه برخی از مسایل پیچیده گذشته با تغییر نگاه حل شدنی خواهد بود، تصریح کرد: فضای مذاکرات، فضای خوشبینانه است، اما این بدان معنی نیست مشکلاتی که خارج از میز مذاکرات بوجود میآید را نادیده بگیریم.<br /> دکتر نهاوندیان ادامه داد:در اراده برای راه حل برد &ndash; برد در فضای مذاکرات بسیار اهمیت دارد، چرا که این نگرش پایه هر موفقیتی بوده و هرگاه در جریان مذاکرات این نگرش از بین برود، آنگاه رسیدن به موفقیت با تردید روبهرو خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه "اصل مهم در راه حل برد - برد این است که هر دو طرف به درکی مشترک دست یافته، به یکدیگر احترام بگذارند و چارچوب قانونی مذاکرات بر پایه عدالت و احترام متقابل باشد"، خاطر نشان کرد: معتقدیم حق هستهای ایران باید به طور کامل به رسمیت شناخته شود و نگرانیهای متقابل باید از سوی طرفین برطرف شود.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که در برنامه هستهای خود شفافیت حداکثری داشته و بنا به دلایل اخلاقی و دینی، استفاده نظامی از برنامه هستهای هیچ جایی در راهبرد دفاعی ایران ندارد و معتقدم که با تکیه بر همین مبنا میتوانیم به نتایج مذاکرات خوشبین باشیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "با وجود اینکه به نظر میرسد همه شرایط برای رسیدن نتیجه در مذاکرات فراهم است، اما عدهای در داخل و خارج از ایران نمیخواهند این مذاکرات به موفقیت برسد، به نظر شما چه هدفی را این گروهها و افراد دنبال میکنند"، گفت: این یک واقعیت در فضای منطقه و عرصه بینالمللی است. همواره در برابر عدهای که میخواهند تقابلها برطرف شود، گروههایی هستند که از تقابل جهتگیریها سود میبرند.<br /> دکتر نهاوندیان ادامه داد: بسیار مهم است که بتوانیم تعادلی میان پیشرفت در جریان مذاکرات و تأمین فضای مناسب برای رسیدن به این پیشرفت ایجاد کنیم. در این راستا به همان اندازه که دو طرف برای پیدا کردن راهحلی مناسب برای مدیریت جریان مذاکرات جدی هستند، تأمین فضای مناسب و ایجاد فهم مشترک از جریان مذاکرات نیز اهمیت دارد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه ممکن است عدهای با گرایشات خاص سیاسی در دو طرف بخواهند در مسیر مذاکرات خللی بوجود بیاورند و اجازه ندهند تا این روند به موفقیت برسد، بر ضرورت کنترل شرایط از سوی طرفین مذاکره تصریح کرد: اگر در جریان مذاکرات به حق هستهای ملت ایران احترام گذاشته شود و این حق محفوظ باقی بماند، آنگاه همه جریانات سیاسی از آن به طور کامل حمایت خواهند کرد و مطمئناً بحثهای داخلی در این موضوع مشکلی در روند جریان مذاکرات بوجود نخواهد آمد.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اظهارنظرها و رفتارهای برخی سیاستمداران آمریکایی و آثار منفی این اقدامات بر مذاکرات گفت: اگر تعهد به موفقیت در مذاکرات وجود دارد این گونه اقدامات غیر سازنده نیز باید تحت مدیریت قرار بگیرند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری در پاسخ به این سوال که "آیا با وجود اینکه طی سالهای گذشته رؤسای جمهور آمریکا به نحوی آمادگی خود برای مذاکره با ایران را مطرح کردهاند، علاقهای به ایجاد روابط میان ایران و آمریکا در دولت جدید ایران وجود دارد؟" گفت: رفتارها واضحتر از کلمات سخن میگویند؛ در این راستا نگاه به گذشته به درک حل مسایل کمک میکند، اما این کافی نیست. جدیت در یک موضوع تنها با رفتارهای مناسب میتواند نشان داده شود.<br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: رییس جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد جنبش جهانی علیه افراطیگری و تروریسم را مطرح کرد در حقیقت راهبردی جامعه برای مدیریت ارتباطات بینالمللی ارائه کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه برای نخستین بار طرفین مذاکره حق ملت ایران در موضوع هستهای را به رسمیت شناختهاند، گفت: قدمهایی که تاکنون در مذاکرات هستهای برداشته شده است، آیندهای روشنتر نیز در پیشروی ما قرار دارد.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه بر همگان ثابت شده که ادامه تحریمها علیه ایران نتیجهبخش نیست، تصریح کرد: اگر قدمهای منفی در مذاکرات متوقف شود، اجازه میدهیم جریان مذاکرات ادامه پیدا کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص نقش ایران در مناقشات منطقهای گفت: نقش ایران در حل و فصل مسایل منطقهای بسیار مهم است چرا که سیاست نادیده گرفتن ایران در گذشته برای آمریکا هزینه داشته و از سوی دیگر سیاست آمریکا در منطقه بویژه در عراق و افغانستان به دور از واقعبینی بوده است.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: اتحادیه اروپا که در مسایل جهانی با نگاه واقعبینانهتری به جایگاه موثر ایران مینگرد، باید از فرصتهای بزرگ همکاری با ایران در جهت منافع خود استفاده کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه در درون بسیاری از مشکلات منطقهای موضوع توسعه اقتصادی وجود دارد، گفت: ایران یک کشور بزرگ اقتصادی در منطقه است و همواره بر توسعه مناسبات اقتصادی با جهان تأکید دارد. بنابراین نگاه سازنده به حل مشکلات منطقه از طریق توسعه اقتصادی است و جمهوری اسلامی ایران میتواند نقش به سزایی ایفا کند.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه مصاحبه اختصاصی در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه اتریشی در مورد بحران سوریه و نقش ایران گفت: در سوریه یک فاجعه انسانی رخ داده، چرا که گروههای تروریستی از همه جای جهان در این کشور متمرکز شده و خونریزی به راه انداختهاند که ادامه این روند چیزی جز کمک به توسعه تروریسم نیست.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری افزود: در این راستا سوال اساسی در سوریه این است که چگونه خونریزی را متوقف کرده و با تروریسم بجنگیم تا مردمسالاری به وسیله صندوقهای رای مستحکم شود. <br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: موضع ایران از ابتدا این بوده که صدای مردم سوریه شنیده شده و اصلاحات در این کشور بوجود آید و اگر دیگر کشورها که از حضور تروریستها در سوریه حمایت نظامی و اقتصادی میکنند به این کار ادامه ندهند و به مردم سوریه کمک کنیم تا بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند؛ مشکلات برطرف خواهد شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری افزود: وضعیت سوریه در ماههای اخیر نشان میدهد که سیاستمداران اروپایی با این واقعیت روبه رو شدهاند که اولویت اول در موضوع سوریه، مسأله تروریسم است و این درک واقعیت، میتواند راهحلی قابل دسترس را پیش روی ما قرار دهد.<br /> دکتر نهاوندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت حصول توافق در مذاکرات چه رهیافتی از نظر اقتصادی برای ایران متصور هستید؟ گفت: اگر به ارقام تجارت ایران با دنیا توجه کنید، خواهید دید که پس از 8 سال جنگ تحمیلی با اقتصاد ایران شروع به جهش کرد و به جز 2 سال گذشته، تولید ناخالص ملی (GDP) و تراز تجاری ما به طور دائم در حال رشد بوده و این شرایط علیرغم تحریمهای آمریکا و غرب علیه اقتصاد ایران بوده است. بنابراین تحریمها نتوانسته اقتصاد ایران را از رشد باز دارد و این استعداد و پایداری اقتصاد ما را نشان میدهد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با اشاره به اینکه اگر تحریمها برداشته شود این رشد در سطحی وسیعتر انجام خواهد شد، گفت: موضوع اصلی استعداد و ابعاد اقتصاد ایران است و اگر فضای بینالمللی محیطی دوستانه باشد، آنگاه رشد اقتصادی ایران دو یا سه برابر خواهد شد. <br /> دکتر نهاوندیان ادامه داد: اکنون زمینههای مستعد اقتصادی در ایران تعداد فراوانی از گروههای مختلف اقتصادی را برای سرمایهگذاری در این راه جذب کرده و علیرغم اینکه هنوز تعدادی زیادی از تحریمها برداشته نشده اما چشمانداز اقتصاد ایران در نگاه بنگاههای اقتصادی که به ایران میآیند این است که ایران یکی از امیدبخشترین اقتصادهای در حال رشد طی چند دهه آینده خواهد بود. این بخاطر استعداد بزرگ در منابع انرژی، موقعیت جغرافیای سیاسی و اتصال شرق و غرب و بخاطر وجود منابع غنی طبیعی و معدنی و ظرفیت نیروی انسانی بالایی است که در ایران وجود دارد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه دو دهه برای توسعه منابع انسانی در دانشگاهها سرمایهگذاری کردهایم و امروز مهندسین و پزشکان جوان کشور آماده پر کردن جایگاههای کاری هستند، گفت: با مقایسه شرایط سرمایهگذاری در ایران و کشورهای همسایه میتوان به راحتی فهمید که سرمایهگذاریهای مشترک در ایران بسیار امیدبخشتر خواهد بود.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: هرچند اقتصاد ایران متکی بر منابع داخلی است، اما بیش از هر چیز دیگر وجود یک محیط سالم بینالمللی به ویژه در زمینه انرژی به رشد اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران میتواند یکی از بهترین شرکای اروپا در زمینه ایجاد امنیت انرژی باشد، به قرارداد احداث خط لوله نوباکو که میتواند گاز ایران را به قلب اروپا برساند و امروز به دلیل برخی مسایل سیاسی متوقف مانده اشاره و خاطر نشان کرد: مطمئناً با از میان رفتن انگیزه های سیاسی از صحنه تعاملات، فاکتورهای رشد اقتصادی در محاسبات بکار خواهند آمد.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه در زمینه صنعت، خدمات، توریسم و هوانوردی ظرفیتهای رشد نیافتهای در ایران وجود دارد که میتواند رشد سریعی داشته باشد، گفت: در بخش تولید ایران نشان داده که در بعضی از زمینهها ما نند صنعت خودرو رشد بالایی داشته و زمینههای دیگری هم وجود دارند که ظرفیت رشد بالایی را دارا هستند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری افزود: رفع تحریمها، تنها به سود ایران نبوده و برای شرکای غربی نیز سودبخش خواهد بود.<br /> دکتر نهاوندیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار روزنامه اتریشی مبنی بر اینکه آیا ایران علاقمند و آماده ورود به گفتگو در خصوص موضوع حقوق بشر است، گفت: موضوع حقوق بشر موضوعی است که هر انسانی به آن علاقمند بوده و یکی از اصلیترین مواردی است که رییس جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و تأکید زیادی بر آن داشت و پس از انتخابات نیز در این راستا پیشنویس حقوق شهروندی تهیه شده و دولت برای تأمین حقوق شهروندان با توجه به قانون اساسی تلاش میکند.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری خاطر نشان کرد: اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید میبینید که تاکید بسیار زیادی به موضوع حقوق انسانی از نگاه تعلیمات اسلامی دارد.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه توجه به حقوق همه انسانها به عنوان جزئی از برنامههای دولت میتواند زمینه گفتگو با دیگران باشد، تاکید کرد: در ارتباطات بینالمللی جایگاه برابر به عنوان یک اصل مطرح است و تحقیر یک طرف از سوی طرف دیگر در گفتوگو، نتیجهای نخواهد داشت.<br /> رییس دفتر رییسجمهوری با تأکید بر اینکه نگرانی از موضوع حقوق بشر باید در همه نقاط جهان پیگیری شود، تصریح کرد: زیر پا گذاشتن حقوق انسانها باید در تمام نقاط از جمله اروپا، آسیا یا هر جای دیگر مسألهای با اهمیت باشد و این فهم مشترک میتواند موضوع گفتوگوهای آینده باشد.<br /> http://www.president.ir/fa/771602014-04-30 14:23:10771613120183150322