پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 17 Oct 2021 00:15:53 +0330Sun, 17 Oct 2021 00:15:53 +03302024متن کامل قطعنامه سازمان ملل براساس پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با موضوع جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراطیگری را که پیشنهاد اولیه آن در سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، با اجماع تصویب کرد.مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با موضوع جهان عاری از خشونت و مبارزه با افراطیگری را که پیشنهاد اولیه آن در سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، با اجماع تصویب کرد.<br /> متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:<br /> دسامبر 2013<br /> جلسه 68 &ndash; دستورکار شماره 15 &ndash; فرهنگ صلح<br /> <br /> الجزایر- آذربایجان-کوبا-مصر-اندونزی-جمهوری اسلامی ایران- ایتالیا- لبنان-سیرالیون- سومالی-جمهوری عربی سوریه و جمهوری بولیواری ونزوئلا: پیش نویس قطعنامه <br /> <br /> <strong>جهان علیه خشونت و افراط گرایی خشونت بار </strong><br /> <br /> مجمع عمومی،<br /> در چارچوب اهداف و اصولی که در منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، <br /> پیرو قطعنامه های 2625 مورخ 24 اکتبر 1970، 130/36 مورخ 9 دسامبر 1981، 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984، 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994، 243/53 مورخ 13 سپتامبر 1999، 282/55 مورخ 7 سپتامبر 2001، 6/56 مورخ 9 نوامبر 2001، 288/60 مورخ 8 سپتامبر 2006، 14/64 مورخ 10 نوامبر 2009، 171/66 مورخ 19 دسامبر 2011، 99/67 مورخ 14 دسامبر 2012 و 173/67 و 178/67 و 179/67 مورخ 20 دسامبر 2012 و بیانیه پکن و چارچوب اقدام، <br /> <br /> با تاکید بر اینکه اهداف و اصول مندرج در منشور شامل توسعه روابط دوستانه میان ملتها برپایه احترام به اصولی همچون حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم، و نیز در نظر گرفتن اقدامات مناسب دیگری برای تقویت صلح جهان شمول، و برای دستیابی به همکاری بینالمللی برای حل مشکلات بینالمللی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه، و در راستای ارتقا و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون هیچ گونه تبعیض از هر نوع مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب،عقیده سیاسی و غیرسیاسی، خاستگاه اجتماعی یا ملی، ویژگیها، تولد و دیگر موارد، <br /> <br /> با تاکید بر این نکته که تمامی کشورهای عضو متعهد شدهاند تا در روابط بینالمللی خود از تهدید یا زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر یا به هر وسیله دیگر که با اهداف سازمان ملل مغایر باشد، استفاده نکنند، <br /> <br /> با آگاهی از خطر اقدامات تعصبانگیز و افراطی خشونتگرا، خشونت و اقداماتی همچون خشونت فرقهای و تروریسم در مناطق مختلف جهان که منجر به از دست رفتن جان انسانهای بیگناه، خرابی و مهاجرت میشود، و با رد استفاده از خشونت با هر انگیزه ای، <br /> <br /> با تأکید بر تعهدی که تمامی کشورهای عضو ذیل منشور برای ارتقا و ترغیب احترام جهان شمول به تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض قایل هستند و با تأکید بر اینکه کشورها متعهد هستند تا تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی تمام انسانها را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند، <br /> <br /> با قبول اینکه جنگ و منازعات مسلحانه میتواند منجر به تندروی و اشاعه افراطگرایی خشونت بار شود و توسعه جوامع انسانی و سلامت بشر را به خطر بیاندازد، <br /> <br /> با تشخیص اینکه مسوولیت اولیه هر کشور اطمینان از فراهم کردن زندگی مسالمتآمیز و بدون خشونت برای مردمش و در عین حال احترام کامل به حقوق بشر بدون تبعیض از هر نوع است تا مردم در صلح با همسایگان خود زندگی کنند و برای استقلال سیاسی یکدیگر و اصل تساوی حاکمیت احترام قایل شوند و به برقراری صلح و امنیت بینالمللی کمک کنند، <br /> <br /> با عنایت به اینکه در مقدمه منشور آمده است که داشتن بردباری و تحمل، یکی از اصول دستیابی به اهداف سازمان ملل برای جلوگیری از جنگ و ارتقای صلح است، و با عنایت به اینکه اجرا و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تمامی انسانها در کنار تحمل و بردباری، قدردانی از دیگران و توانایی همزیستی کنار یکدیگر و شنیدن حرفهای یکدیگر پایههای صلح و هر جامعهای را تشکیل میدهند، <br /> <br /> و با استقبال از تلاشهای دبیرکل و نماینده عالی ایشان در امور اتحاد تمدنها در راستای ارتقای تفاهم بیشتر و احترام در میان تمدنها، فرهنگها و مذاهب، <br /> <br /> با تأکید بر اینکه افراطگرایی خشونت بار نگرانی جدی تمامی کشورهای عضو است، و امنیت و سلامت جوامع بشری را تهدید می کند، و با آگاهی از این موضوع که برای افراط گرایی خشونت بار با هر انگیزه ای هیچ توجیهی وجود ندارد، <br /> <br /> با تأکید بر ضرورت دستیابی به یک دیدگاه جامع برای مقابله با افراطگرایی خشونت بار و شرایطی که منجر به گسترش آن میشوند، <br /> <br /> با تأکید بر اینکه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه اقدامی که برای مبارزه با افراطگرایی خشونت بار انجام میشود با تعهدات آنها در قبال حقوق بینالملل و بویژه حقوق بشر بینالملل، حقوق پناهجویان و حقوق بشردوستانه سازگاری دارد، و با تأکید بر اینکه اقدامات ضدتروریستی و حفاظت از حقوق بشر، آزادیهای اساسی و حکومت قانون با یکدیگر در تناقض نیستند بلکه تکمیلکننده هم هستند و یکدیگر را تقویت میکنند، و بخش مهمی از تلاشهای موفق برای مقابله با افراطگرایی خشونت بارند، <br /> <br /> با اشاره به تعهد تمامی مذاهب در قبال صلح و اراده آنها برای محکوم کردن افراطگرایی خشونت بار، که منجر به گسترش تنفر میشود و زندگیها را تهدید میکند، <br /> <br /> با تأکید بر اینکه افراط گرایی خشونتبار، در تمامی اشکال و انواعش، نمیتواند و نباید به مذهب، ملیت، تمدن یا قومیت مرتبط شود، <br /> <br /> 1- تأکید میکنیم بر تعهدات بینالمللی تمامی کشورها ذیل منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل و بویژه در قبال عدم استفاده از تهدید یا زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها در روابط بینالمللیشان یا علیه اصول سازمان ملل و تعهدات بینالمللی تمامی کشورها در قبال حل مناقشات بینالمللی به صورت مسالمتآمیز و بر پایه منشور <br /> 2- محکوم میکنیم هدف قراردادن افراد غیرنظامی، شامل زنان و کودکان در تناقض با حقوق بینالملل و بویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از طرق مختلف از جمله توسط افراطیون خشونت بار و همچنین محکوم میکنیم تلاش ها برای ایجاد اختلال و انحراف از خواسته عمومی مردم برای اصلاحات، اعتدال و توسعه همه جانبه در جوامع مختلف و از مسیر خارج کردن آن به سوی گسترش خشونت <br /> 3- ابراز انزجار میکنیم از حملات به حرمها و مکانهای مذهبی و همچنین مکانهای فرهنگی در تناقض با حقوق بین المللی و بویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شامل هرگونه تخریب عمدی آثار و ساختمانها (ی تاریخی) <br /> 4- از تمامی کشورهای عضو مصرانه میخواهیم با همدیگر علیه افراط گرایی خشونتبار در تمامی اشکالش و نیز علیه خشونت فرقهای متحد شوند، و رهبران را ترغیب میکنیم تا درباره خاستگاه افراطگرایی خشونتبار و تبعیض در میان جوامع خود اطلاع رسانی کنند و راهبردهایی را برای مقابله با آنها بیابند. ما تأکید میکنیم که کشورها، سازمانهای منطقهای، سازمانهای غیردولتی، نهادهای مذهبی و رسانهها نقش مهمی در اشاعه تحمل و بردباری و احترام به مذاهب و تنوع فرهنگی ایفا میکنند <br /> 5- تأکید میکنیم که مهم است که کشورها قویاً تمامی انوع خشونت علیه زنان را محکوم کنند و از انجام اقداماتی که ملاحظات مذهبی و سنتی در آنها مانع اجرای تعهداتشان در قبال ریشهکنی خشونت علیه زنان همانگونه که در بیانیه رفع خشونت علیه زنان آمده است، بپرهیزند<br /> 6- تمامی کشورها و سازمانهای بینالمللی را ترغیب میکنیم تا آگاهیهای عمومی و اذهان عمومی را در قبال خطرات خشونت فرقهای و نابردباری روشن سازند و در راستای حمایت از اشاعه بردباری و تحمل و حقوق بشر گام بردارند. ما کشورها و سازمانهای بینالمللی را دعوت میکنیم تا همچون گذشته اهمیت همکاری متقابل، تفاهم و گفت و گو را در اطمینان از اشاعه اعتدال و بردباری و احترام به حقوق بشر، درک کنند<br /> 7- از تمامی کشورها میخواهیم تا در مبارزه خود علیه افراطگرایی خشونت بار، به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حکومت قانون احترام گذارند و آن ها را اجرا کنند. از تمامی کشورها میخواهیم تا از تمامی اقدامات در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی در راستای همکاری با جامعه مدنی برای ارتقای تفاهم، بردباری و عدم خشونت از طریق برنامهها و نهادها در زمینه آموزش و پرورش، علوم و فنون، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات و نیز از طریق تقویت نهادهای مردمسالار حمایت کنند و از همهگیر بودن برنامههای توسعه اطمینان حاصل کنند و تمامی انواع نابردباری و خشونت، فقر و بیسوادی و عدم مساوات مردم را ریشهکن کنند <br /> 8- تأکید میکنیم بر اهمیت اساسی آموزش و پرورش از جمله آموزش حقوق بشر به عنوان موثرترین روش اشاعه بردباری و جلوگیری از گسترش افراطگرایی از طریق احترام به زندگی و ترغیب عدم خشونت، اعتدال، گفت و گو و همکاری. همچنین تمامی کشورها، آژانسهای تخصصی سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی و بین دولی را ترغیب میکنیم به طور فعال در این اقدامات از طریق تأکید بر آموزش مدنی و مهارتهای زندگی و نیز آموزش اصول و رویههای مردمسالارانه در تمامی سطوح رسمی و غیررسمی آموزش مشارکت کنند<br /> 9- توصیه می کنیم که جوامع نیز در مقابله با افراط گرایی خشونت بار از طریق تقویت روابط میان خودشان و تاکید بر نقاط و منافع مشترک میانشان مشارکت کنند <br /> 10- از تمامی کشورهای عضو میخواهیم از بردباری و احترام متقابل حمایت و درخصوص آن اطلاع رسانی کنند. تأکید میکنیم بر مشارکت بالقوه رسانهها و فناوریهای نوین ارتباطی شامل اینترنت در اشاعه احترام به حقوق بشر و ارتقای تفاهم بیشتر میان مذاهب، اعتقادها، فرهنگها و مردم و ارتقای بردباری و احترام متقابل در راستای تقویت مبارزه با افراط گرایی خشونت بار <br /> 11- استقبال میکنیم از مشارکت مثبتی که اجرای حق آزادی بیان بویژه در رسانهها و فناوریهای نوین از جمله اینترنت و نیز احترام کامل برای آزادی جستجوی، دریافت و انتشار اطلاعات میتواند در مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و نابردباری، ایفا کند. ما تأکید میکنیم بر نیاز به احترام به استقلال تحریریه و آزادی رسانهها در این ارتباط <br /> 12- قویاً محکوم میکنیم هر گونه حمایت از تنفر ملی، نژادی و مذهبی که منجر به تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت شود <br /> 13- تمامی اعضا، آژانسهای سازمان ملل، سازمانهای منطقهای و سازمانهای غیردولتی و دیگر ذینفعان را دعوت میکنیم به تلاش برای اجرای صحیح مفاد این قطعنامه <br /> 14- از دبیرکل تقاضا داریم گزارش اجرای این قطعنامه را به اطلاع هفدهمین مجمع عمومی سازمان ملل برساند و درباره طرقی که نظام سازمان ملل و دبیرخانه میتوانند به اعضا در این زمینه پس از تقاضای آنها و در چارچوب منابع حاضر کمک کنند توصیه دهد تا اعضا را قادر سازد آگاهیهای عمومی درباره خطرات نابردباری را افزایش دهند و به اشاعه تفاهم و عدم خشونت بپردازند.<br /> http://www.president.ir/fa/734772013-12-20 15:51:5713287142794