در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : بیایید همانگونه که در هفته آخر ماقبل انتخابات با مردم رفتار کردیم، در این 4 سال با آنها رفتار کنید

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:30

شناسه خبر: 99823