دیدار رییس جمهوری و امیر کویت در کاخ امیری کویت

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 22:15

شناسه خبر: 97782