استقبال رسمی امیر کویت از دکتر روحانی در فرودگاه بین المللی کویت

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 19:37

شناسه خبر: 97777