رییس جمهوری در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی

شناسه خبر: 95932 -

شنبه 1 آبان 1395 - 13:36

شناسه خبر: 95932

- دولت یادهم و دوازدهم