بازدید از مرکز آمار و سامانه سر شماری نفوذ و مسکن 1395

شناسه خبر: 95827 -

دوشنبه 19 مهر 1395 - 16:23

شناسه خبر: 95827

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی