رییس جمهوری در جلسه هیات امناِء صندوق توسعه ملی

شناسه خبر: 93907 -

سه شنبه 18 خرداد 1395 - 12:23

شناسه خبر: 93907

- دولت یادهم و دوازدهم