بازدید رییس دفترو دستیار ویژه رییس جمهور از سامانه سامد در استان سمنان

سه شنبه 31 فروردين 1395 - 18:21

شناسه خبر: 93084