جلسه توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری استان یزد

دوشنبه 17 اسفند 1394 - 20:13

شناسه خبر: 92370