مولاوردی در میزگرد وزرای شرکت کننده در اجلاس پکن+20:

الگوهای توانمند سازی زنان باید بومی سازی و با شرایط و ظرفیت های خاص هر جامعه تعریف شود

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بومی سازی الگوهای توانمند سازی زنان مانند الگوهای توسعه پایدار و استفاده از منابع داخلی کشورها با انجام طراحی سیاستگذاری ها و الگوهای مشارکتی مجزا برای زنان و مردان مبتنی بر نیازهای ضروری، لازمه ارتقاء سرمایه گذاری موثر جهت برقراری توازن جنسیتی است.

شناسه خبر: 85265 -

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 10:57

شهیندخت مولاوردی در میزگرد وزرای شرکت کننده در اجلاس پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک با عنوان "سرمایه گذاری در توازن جنسیتی و توانمند سازی زنان" درباره ارتقاء سرمایه گذاری صحیح و موثر جهت کمک به برقراری توازن جنسیتی اظهارداشت: الگوهای توانمند سازی زنان می بایست همانند الگوهای توسعه پایدار بومی سازی شده و در بستری متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص هر جامعه تعریف شود همچنین باید در سیاست های اتخاذ شده توازن همراه با منابع و مکانیسم های حمایتی و ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم در نظر گرفتن اولویت های امور بانوان در کشورها و ایجاد تمرکز برای استفاده از منابع داخلی کشورها در رسیدن به اهداف مورد نظر، بیان کرد: این امر مستلزم انجام طراحی سیاستگذاری ها و الگوهای مشارکتی مجزا برای زنان و مردان مبتنی بر نیازهای ضروری است.
مولاوردی با تشریح محورهایی در موضوع سرمایه گذاری در توازن جنسیتی و توانمند سازی زنان، تصریح کرد: لزوم اولویت گروه های آسیب پذیر همچون زنان سرپرست خانوار به منظور کاهش شکاف درآمدی و دستیابی آنان به معیشت پایدار، لزوم توجه بیشتر به ارتباط متقابل بین تقویت ظرفیت و مهارت های مدیریتی زنان با مشارکت آنان در سیاست گذاری برای توانمند سازی زنان، آموزش بهره مندی از مهارتهای لازم برای حفظ و مدیریت منابع به نحوی که سرمایه گذاری های صورت گرفته به ویژه در اعتبارات خرد در روستاها اثربخش بوده و منابع در دسترس قرار گرفته به نحو صحیح مدیریت شوند، لزوم ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و پایش و دسترسی به تحلیل های جنسیتی برای تسهیل کمک های رسمی توسعه ای و مبتنی بر نیازهای واقعی کشورها، تلاش برای مقابله با تحریم های یکجانبه که آثار نامطلوبی همچون کاهش سرمایه گذاری عمومی در بخش های بنیادین به ویژه در حوزه اقتصادی داشته است، کاهش پایداری خانواده و تشدید نابرابری های جنسیتی و تشویق بخش های خصوصی کشورها برای عضویت بانوان در ترکیب هیات مدیره این نهاده، از جمله این محورهاست.

شناسه خبر: 85265

- سفرهای خارجی

- نهاد ریاست‌جمهوری

فیلم مرتبطاخبار برگزیده