مولاوردی در افتتاحیه اجلاس پکن+20:

عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال برای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان/ ضرورت توجه ویژه و اقدام جمعی جامعه جهانی برای لغو تحریم‌های ناعادلانه

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال برای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اجرایی برای زنان است.

شناسه خبر: 85221 -

سه شنبه 19 اسفند 1393 - 11:23

شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست افتتاحیه کمیسیون بررسی وضعیت زنان در مجمع عمومی سازمان ملل، این نشست را تجلی اهمیت روزافزون توجه جهانی به مسائل زنان دانست و اظهارداشت: نتایج حاصل از بازنگری نشست سال گذشته کمیسیون مقام زن یعنی اجرای اهداف توسعه هزاره، اعلامیه پکن و نیز مفاد گزارش دبیرکل به اجلاس 59 کمیسیون مقام زن حکایت از آن دارد که اگر چه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیت هایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است و مادامی که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری به ویژه ناشی از تحریم های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسم های پاسخگویی و چالش های زیست محیطی و ... وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود. ضمن آنکه به موازات چالشهای موجود، بروز چالش های نوظهور در اشکال نوین و مدرن هم درعدم تحقق کامل اهداف پیش بینی شده مؤثر بوده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران طی حیات 36 ساله خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: جایگاه والای زن در آموزه های قرآنی و اسلامی و در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین می نماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند.
وی درباره دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اجرایی برای زنان، بیان کرد: در این زمینه
می توان به عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و مهمتر از آن ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان اشاره کرد که در نهایت موجبات ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده را فراهم خواهد آورد. در این راستا ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس جمهور و تلاش در ایجاد تعادل بین قابلیت ها و فرصت ها به عنوان ماموریت این معاونت با بهره گیری از اراده سیاسی این امید را تقویت کرده است.
تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان ایران
مولاوردی با تاکید بر اینکه سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است، تصریح کرد: به رغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریم های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت، پیشرفت های برجسته‌ای داشته اند‌ و به ایفای نقش عمده و تأثیرگذار خود در جامعه می پردازند.‌ البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می شود. این مهم می بایست مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاست زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.
نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی نیاز مبرم جهان برای کاهش خشونت و افراطی گری
مولاوردی با ارائه پیشنهادی برای کاهش خشونت و افراطی گری گفت: با توجه به رابطه مستقیم امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده اند، تمامی اشکال خشونت و افراطی گرایی با هر توجیه و دستاویزی می بایست در اولویت توجهات جهانی قرار گرفته و در دستورکار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی قطعنامه WAVE(پیشنهاد رییس جمهوری مبنی بر جهان عاری از خشونت و افراطی گری) اراده خود را برای تحقق این هدف قبلا اعلام کرده است. به نظر می‌رسد برای برون رفت از این وضعیت موجود نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی یک نیاز مبرم است تا جهان امن تر، عادلانه تر و صلح آمیزتر گردد.
وی درباره راهکار تحقق اعلامیه پکن بیان کرد: تحقق کامل اعلامیه پکن نیازمند ریشه یابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع است که ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نمی دارد. ضمن آنکه باید توجه داشت پیشرفت زنان و توانمندی آنها ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دارد و نباید به عنوان یک موضوع صرفا مرتبط با زنان در نظر گرفته شود، لذا در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در کلیه اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی ضروری است. در این میان افزایش مسئولیت پذیری مردان و پسران ایجاد همکاری و مشارکت قوی تر و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی ضروری به نظر می‌رسد.

شناسه خبر: 85221

- سفرهای خارجی

- نهاد ریاست‌جمهوری

فیلم مرتبطاخبار برگزیده