امضای یاداشت تفاهم بین معاونت توسعه روستایی و صندوق مهر امام رضا برای ایجاد اشتغال در روستاها

يکشنبه 19 بهمن 1393 - 17:04

شناسه خبر: 84492