بازدید معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در اصفهان

پنجشنبه 16 بهمن 1393 - 12:30

شناسه خبر: 84397