رونمایی از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی(شمس) و شبکه اتاق های فکر استانی

دوشنبه 13 بهمن 1393 - 17:16

شناسه خبر: 84294