مولاوردی در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی:

باید بتوانیم از توانمندی زنان به عنوان محور توسعه پایدار بهره بگیریم/ضرورت برنامه ریزی برای تعیین نقش و جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: باید بتوانیم از همه سرمایه ها به ویژه سرمایه انسانی و توانمندی زنان در مسیر دستیابی به توسعه بهره بگیریم و هزینه های آموزش و توانمندی زنان را در مسیر سرمایه محسوب کنیم.

شناسه خبر: 84133 -

دوشنبه 6 بهمن 1393 - 22:03

شهیندخت مولاوردی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه "زنان در مسیر توسعه اجتماعی" که در سالن همایش های تلاش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد،موضوع سخنرانی خود را به بحث "سیاستگذاری اجتماعی در حوزه زنان و خانواده، الزامات و بایسته ها" اختصاص داد.
وی اظهارداشت: توسعه انسانی به معنای تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و ایجاد زمینه های توانمندی است که با توجه به روش های موجود بر اساس درآمد بالاتر، آموزش بهتر و سطح بالای سلامت برای کلیه اقشار مردم، قابل تحقق است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شاخص توسعه انسانی معیاری برای خوشبختی و رفاه جامعه نیست اما ملاک سنجش توانایی مردم یک کشور و استفاده از فرصت های برابر و مناسبتر زندگی است، گفت: شاخص توانمندی جنسی و ارتقاء توانمندی ها بر حسب جنسیت، میزان مشارکت فعالانه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به نمایش می گذارد که این معیار بر مشارکت تمرکز نموده و نابرابری جنسیتی را در عرصه های کلیدی سیاسی، اقتصادی و تصمیم گیری اندازه گیری می کند.
وی توسعه پایدار را یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان دانست و تصریح کرد: توسعه پایدار می تواند با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی موفقیت آمیز باشد، در واقع جامعه ای که قصد حرکت به سمت توسعه را دارد، اگر بدون توجه به تعالی انسانها و کاهش نابرابری ها صرفا به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد، به موفقیت دست نخواهد یافت.
مولاوردی با اشاره به دیدگاههای مختلف به فعالیت زنان در جامعه، بیان کرد: اگر در جامعه ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تامین مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد اما توزیع آن در میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته و به عبارتی از نظر توسعه یافتگی نامتوازن است.
وی افزود: نقش زنان در فرآیند توسعه از اوایل دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در دهه 80 میلادی مفهوم توسعه و جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد که در آن زنان جدا از مردان درنظر گرفته نمی شوند در حالیکه در دیدگاه"زن در توسعه" که نقش منفعلانه ای برای زن قائل است ، زن را موجودی با مسایل و مشکلات خاص خود و جدا از مرد در نظر می گیرد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید براینکه در دیدگاه"جنسیت و توسعه" رهیافت توانمند سازی زنان و رفع نیازهای راهبردی آنها مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به این دیدگاه امروز جهان با این واقعیت روبرو شده که دیگر نمی توان زنان را به عنوان عامل نامرئی توسعه در نظر گرفت و توانمندی های زنان را در میزان موفقیت دولت ها در کنترل بیکاری، بهداشت، حفظ محیط زیست و رفع فقر درنظر نگرفت. همچنین بر اساس این دیدگاه توانمند سازی زنان پیش نیاز توسعه است که از طریق جلب مشارکت زنان محقق می شود که از نظر سازمان ملل باید طی پنج مرحله رفاه، دسترسی به منابع، آگاهی، مشارکت و کنترل حاصل شود.
"توان افزایی" زنان واژه ای مناسب برای جایگزینی "توانمندسازی زنان"
مولاوردی "توان افزایی" زنان را واژه ای مناسب برای جایگزینی واژه "توانمندسازی زنان" دانست و خاطرنشان کرد: امروزه اغلب کشورها این راهبرد را به عنوان کارآمدترین روش برای تحقق توسعه پایدار در نظر می گیرند که حاوی سه عنصر است. در عنصر منابع متغیرهای آموزش و اشتغال به عنوان یکی از عوامل تسریع کننده توسعه پایدار موردتوجه قرار می گیرند، درعنصر عاملیت، زنان به عنوان دریافت کنندگان خدمات درنظر گرفته نمی شوند، بلکه به عنوان بازیگران اصلی در فرآیند تغییر جامعه به ویژه در تدوین و تصویب انتخاب های مهم زندگی، کنترل منابع و تصمیمات مهم موثر بر زندگی در نظر گرفته می شوند و همچنین در عنصردستاوردهای فرآیند توانمندسازی، ازبرآوردن نیازهای اساسی تا دستاوردهای پیچیده ای چون رضایت و خشنودی زنان، عزت نفس، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موردتوجه است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده موانع فعالیت زنان در جامعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: باوجودهمه پیشرفتهای جامعه بشری در حوزه زنان و خانواده، هنوز احتمال اینکه زنان در مقایسه با مردان فقیر و بیسواد باشند، بیشتر است، هنوز زنان در مقایسه با مردان به امکانات بهداشتی، درمان، مالکیت اموال، آموزش و اشتغال، دسترسی کمتری دارند، هنوز احتمال کمتری دارد که زنان به لحاظ سیاسی فعال شوند و هنوز احتمال بیشتری است که زنان قربانی خشونت های خانگی باشند که بر این اساس توانمندی به عنوان موتور محرکه توسعه در هر اجتماعی تلقی می شود.
مبلغ 46 میلیارد دلار خسارت به منطقه آسیا و اقیانوسیه برای محدود کردن فرصت های شغلی زنان
وی با اشاره به گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد تصریح کرد: بر اساس این گزارش زنان به تصمیم گیری های آگاهانه تر، جامع تر و درگیر شدن در رفتارهای کمتر مخاطره آمیز، گرایش بیشتری دارند و در نتیجه تیم های مدیریتی با ترکیب برابر دوجنس همواره موفق تر است. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل نیز محدود کردن فرصت های شغلی زنان مبلغ 46 میلیارد دلار به منطقه آسیا و اقیانوسیه خسارت وارد کرده است که بر مبنای پژوهش بانک جهانی هم، این موضوع هزینه های سنگینی را بر سراسر منطقه خاورمیانه تحمیل کرده است.
مولاوردی با بیان اینکه در جهان معاصر توانایی افراد، مهارت ها، آموزش و بهره وری نیروی انسانی مهمترین عامل رقابت یک کشور با سایر کشورهاست، اظهارداشت: در کارزار رقابت های جهانی و منطقه ای، پرورش ظرفیت ها و فرصت های زنان جهت مشارکت در عرصه های عمومی هم مطالبه ای به حق از جانب زنان، هم تقاضایی از جانب صاحبنظران و هم شعار همیشگی سیاستمداران بوده است که چالش های نظری و عملی بسیاری نیز با خود به همراه داشته است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که دولت ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری را به دست می آورند، شرکت ها با مدیران زن به نحو مطلوب تری اداره می شوند، با حضور تعداد بیشتر زنان در پارلمان ها، فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می دهد، با حضور بیشتر زنان در پارلمان ها، قوانین ناظر بر مسایل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست، رفع تبعیض و رفاه، بیشتر در دستور کار قرار می گیرد و حتی موافقتنامه های صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر می شود.
مولاوردی با تاکید براینکه کشورهایی که از تمام سرمایه های خود بهره مند شده اند از اقتصاد پیشرفته تر و نیرومندتری برخوردار هستند، بیان کرد: این یک واقعیت مسلم است که امروزه منابع اولیه را از هرنقطه جهان می توان تامین و به کشور خود منتقل کرد اما سرمایه انسانی که محور توسعه پایدار است را با هیچ قیمتی نمی توان خریداری و به داخل کشور منتقل کرد بنابراین باید بتوانیم از همه سرمایه ها به ویژه سرمایه انسانی و توانمندی زنان بهره بگیریم و هزینه های آموزش و توانمندی زنان را در مسیر سرمایه محسوب کنیم.
وی ادامه داد: در دنیای امروز استعداد، مهارت و خلاقیت تامین کننده رشد پایدار است که باید این واقعیت را در تدوین برنامه ششم توسعه و تمامی برنامه ریزی ها مدنظر قرار داد البته فراتر از برنامه ششم توسعه زمان آن رسیده که برنامه ریزی درستی را برای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله نظام داشته باشیم که بر اساس این سند تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دستیابی به توسعه پایدار با سه محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری و شایستگی ضروریست و باید نقش و جایگاه زنان را با اجرای برنامه ششم توسعه در این سند مشخص کنیم.
مولاوردی همچنین گفت: توسعه زمانی تداوم و شتاب خواهد یافت که زن و مرد دوشادوش یکدیگر در جامعه مسئولیت توسعه را برعهده بگیرند و تازمانی که زنان خارج از روند توجهات و تصمیم گیری ها باشند، توسعه همچنان ناپایدار و دست نیافتنی خواهد بود.

شناسه خبر: 84133

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده