بازدید دکتر نهاوندیان از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در استان زنجان

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 17:58

شناسه خبر: 81997