دیدار با رئیس اداره خاورمیانه و آسیائی مرکزی صندوق بین المللی پول

دوشنبه 13 مرداد 1393 - 16:59

شناسه خبر: 79660