رییس جمهوری از آﯾﺖ ﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دکتر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری چهارشنبه شب با ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ از آﯾﺖ الله ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.

شناسه خبر: 78232 -

چهارشنبه 14 خرداد 1393 - 22:21

آﯾﺖ ﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دکتر روحانی پس از این عیادت در مصاحبه‌ای با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: آیت الله مهدوی کنی از چهره های بنام انقلابی، فرهنگی، علمی و دینی است و در کشور از حمایت همه روحانیت و مردم برخوردارند.
رئیس جمهور افزود: بعداز ظهر امروز برای ایشان عارضه قلبی پیش آمد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و تیم پزشکی همه تلاش خود را برای بازگشت سلامت وی بکار می‌بندد.
دکتر روحانی اظهارداشت: مردم و ما همه دعاگو هستیم که ان‌شاء‌الله سلامت کامل ایشان برگردد و به خدمات خود به مردم و کشور ادامه دهند.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت از رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین روﺣﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ‌ﮐﺮدند.

شناسه خبر: 78232

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده