سفر به افغانستان - نشست دو جانبه با حامد کرزای

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 16:00

شناسه خبر: 76296