سفر به افغانستان - ورود رییس جمهوری به کابل

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 12:48

شناسه خبر: 76256