تقدیم استوارنامه سفیر جدید سوئیس

شنبه 27 مهر 1392 - 10:49

شناسه خبر: 72309