بازدید رئیس جمهور از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس فارس

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 16:03

شناسه خبر: 131965