حضور سرزده رییس جمهور در یک واحد دامداری و گفتگو با دامداران و کشاورزان

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 12:56

شناسه خبر: 131961