هر جا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام توجه شد حوزه پیشرفت و اقتدار و ارتقا بود

سه شنبه 12 مرداد 1400 - 17:13

شناسه خبر: 130142