بار دیگر تاکید می کنم، راه حل مشکلات پیچیده در این کشور فقط اصل 59 قانون اساسی است/ 12 فروردین که به آ« افتخار می کنیم هم یک رفراندوم و یک همه پرسی است / جمهوری اسلامی با رای مردم و رفراندوم تثبیت شد

یک بار دیگر تاکید می‌کنم، راه حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل 59 قانون اساسی است. اگر یک مساله پیچیده هست، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد می‌کند، او از این انتقاد می‌کند، راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به 12 فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ 12 فروردین چیست؟ یک همه پرسی است، مگر غیر از این است؟ 12 فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم. قانون اساسی تجدیدنظر شده و بازنگری شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم، قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته است. البته ما کشور سوئیس نیستیم که 100 هزار نفر یک درخواستی را امضا کنند و دولت مجبور شود که رفراندوم برگزار کند. در کشور سوئیس 100 هزار نفر اگر امضا کنند و بگویند این موضوع باید به رفراندوم گذاشته شود، دولت باید آن را به رفراندوم بگذارد. من از رئیس جمهور سوئیس در یک سفری سوال کردم و گفتم شما مشکل ندارید؟ گفت نه، اگر مردم تصمیم گرفتند به ما گفتند ما در این مساله رای می‌خواهیم، ما به رای می‌گذاریم و هر چه مردم بخواهند همان می‌شود. خیلی راحت بود و گفت ما مشکلی نداریم با این که بخواهیم اینها را عملی کنیم. پرسیدم سالانه چند بار این کار را می‌کنید؟ پاسخ داد که بعضی‌وقت‌ها دو بار، بعضی وقت‌ها مثلا سالی یک بار، بعضی‌وقت‌ها دو سال طول می‌کشد. دیگر وابسته به این است که مردم چه بخواهند، از مسائل کوچک تا مسائل بزرگ، این مساله ممکن است مربوط به حقوق زنان باشد که یک مساله بسیار مهم است، ممکن است، مربوط به یک اتوبان بشود که از این منطقه اتوبان بگذرد یا نه، مردم بیایند 100 هزار نفر امضا کنند و بگویند باید این موضوع را به رای عمومی بگذاریم. ما مثل آنها نمی‌خواهیم، کشور ما متفاوت است و فرق می‌کند، اما قانون اساسی به ما گفته در مسائل مهم سیاسی، در مسائل مهم اقتصادی، در مسائل مهم اجتماعی، در مسائل مهم فرهنگی چهار موضوع را قانون اساسی در اصل 59 ذکر کرده است، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گفته است در این چهار بخش اگر یک مساله بسیار مهمی وجود داشت، آن وقت ممکن است قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی نباشد و از طریق همه‌پرسی باشد.

شناسه خبر: 120447 -

چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 16:14

0% ...

شناسه خبر: 120447

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها