در این فرصت می‌خواهم به یک نکته مهمی اشاره کنم که دشمنان ما در تبلیغات می‌خواهند ما را از این نکته غافل کنند در داخل هم متاسفانه گاهی اوقات بی توجهی می‌شود و آن اینکه ما کشور را در شرایط سخت‌ترین تحریم اقتصادی تاریخ اداره می‌کنیم. ....... آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و ارتجاع فکر کرده بودند با تحریم سال 97 از لحاظ اقتصادی کشور را دچار بحران می‌کنند و این بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود و بحران اجتماعی به بحران امنیتی تبدیل می‌شود. در هر سه مرحله ناموفق بودند ..... مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح خطا و اشتباه است. اگر آمار رشد اقتصادی دولت با نفت را در سال 93، 94، 95، 96 اینها را با هم مقایسه کنیم در یکی از سالها رشد 14 درصد هم داشتیم و به طور متوسط 5 درصد رشد اقتصادی با نفت داشتیم. وقتی رشد اقتصادی با نفت حرف می‌زنیم و نفت تحریم می‌شود رشد اقتصادی به رشد منفی تبدیل می شود و اینها را مخلوط کردن و این سالها را کنار هم قرار دادن و یک موسسه‌ای یا یک روزنامه‌‌ای یا یک آدمی اینها را کنار هم می‌چیند و می‌گوید این دولت رشد مثبت اقتصادی نداشته، این دولت کشور را در شرایط رشد منفی 7.4 تحویل گرفته و تا سال 9

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116760 -

چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 19:10

شناسه خبر: 116760

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده