آنچه امروز شر برای ایران است شر برای کل منطقه و دنیا است؛ ببینید آنها با آب و هوا، شورای حقوق بشر و یونسکو و همسایگان و متحدانشان چگونه رفتار کردند؟!

شنبه 28 دی 1398 - 19:25

شناسه خبر: 113456