دومین جلسه ستاد باز آفرینی شهری استان کردستان با حضور دکتر نهاوندیان

چهارشنبه 22 آبان 1398 - 20:32

شناسه خبر: 112319