در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: در مذاکرات هسته ای قدرت سیاسی و حقوقی ایران به دنیا اثبات شد

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:14

شناسه خبر: 110560