معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در جمع مدیران روستایی استانداری ها:

خدمات ارائه شده به روستاها از افتخارات درخشان نظام جمهوری اسلامی است/ معاونت توسعه روستایی باید اقدامات توسعه ای روستایی را هماهنگ و هم افزا کند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده به روستاها و مناطق محروم در 40 سال گذشته از افتخارات درخشان نظام جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: این معاونت باید نقش هماهنگی و هم افزایی خدمات توسعه ای به روستاها را ایفا کند تا این خدمات موثرتر و مفیدتر ارائه شوند.

شنبه 6 بهمن 1397 - 15:41

محمد امید روز شنبه در جلسه با مدیران کل دفاتر روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خدمات عظیمی به روستاها ارائه شده است، گفت: اقدامات انجام شده در 40 سال گذشته برای توسعه روستاها جزو افتخارات درخشان نظام اسلامی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 49 دستگاه در عرصه توسعه و خدمات رسانی به روستاها فعال هستند و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نباید پنجاهمین دستگاه باشد، بلکه این مجموعه باید به مطالبه و پیگیری کیفیت و کمیت ارائه خدمات و ایجاد زیرساختهای توسعه در روستاها از دستگاههای متولی بپردازد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: این معاونت باید عامل انسجام بخشی و هم افزایی دستگاههای مختلف خدمت رسان به روستاها باشد تا از هم پوشانی اقدامات توسعه ای این دستگاهها پرهیز شده و آنچه انجام می شود بیشترین بازده و ثمر را داشته باشد.

امید تصریح کرد: در حال حاضر دستگاههای خدمات رسان به روستاها در سه دسته کلی قابل دسته بندی هستند؛ اول دستگاههای مختلف دولتی از وزارتخانه ها تا دیگر دستگاههای اجرایی، دوم نهادهای حاکمیتی خارج از اختیار دولت و سوم سازمانهای مردم نهاد.

وی ادامه داد: معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری باید حلقه واسط هماهنگی این دستگاهها با هم باشد تا خدمات این دستگاهها به شکلی هماهنگ و موثر ارائه شود چرا که به هر حال هر کدام از این دستگاهها که برای روستا اقدامی انجام دهد، هزینه آن از بیت المال تامین می شود و لذا ضرورت دارد از اقدامات تکراری و موازی پرهیز شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، تمرکز بر موضوع اشتغال پایدار روستایی را وجه تمایز اقدامات دولتهای یازدهم و دوازدهم در روستاها با دولتهای قبل توصیف و خاطرنشان کرد: آنچه دولت تدبیر و امید برای روستاها انجام می دهد، به نوعی کامل کننده همه اقدامات توسعه ای است که از ابتدای انقلاب تاکنون برای روستاها انجام شده است.

امید گفت: در حال حاضر اعتبارات خوبی برای ایجاد اشتغال روستایی تامین شده که این حاصل زحمات همکاران این معاونت است و باید نهایت تلاش را داشته باشیم تا این منابع و تسهیلات صرفا در روستاها هزینه شده و در روستاها و مناطق محروم نیز لزوما و صرفا صرف ایجاد اشتغال پایدار و مولد شود.

شناسه خبر: 107750