با هدایت امام، آنکه فاجعه 7 تیر را بسرعت مدیریت کرد، هاشمی بود/تردید نباید کرد که اگر هاشمی در مجلس خبرگان 14 خرداد 68 حضور نداشت؛ آن شب جلسه برای تعیین رهبری به نتیجه نمی رسید

پنجشنبه 20 دی 1397 - 13:56

شناسه خبر: 107592