در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی : آمریکا نشان داد تنها با نظام و دولت مخالف نیست، بلکه با ایران و ایرانی مخالف است/ تعامل بیشتری با کشورهای دوست و همسایگان خوب خواهیم داشت

شنبه 5 آبان 1397 - 20:58

شناسه خبر: 106684