آنچه بنا بود در نوامبر انجام بگیرد در سپتامبر انجام دادنداین کاملاً یک بحث تبلیغاتی و روانی است/ هر کشوری که بتواند تحریم آمریکا را زیر پا بگذارد، یک افتخار بزرگ است. برای اینکه تحریم آمریکا، یک تحریم غیرقانونی و ضدقطعنامه شورای امنیت است.

پنجشنبه 5 مهر 1397 - 00:59

شناسه خبر: 106343