در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر : دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور‌های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌باشد

شناسه خبر: 105665 -

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 16:29

0% ...

شناسه خبر: 105665

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی