افتتاح تصفیه خانه فاضلاب «خِین عرب» مشهد با حضور رییس جمهوری

Thu 01 - December 2016 - 15:15

news id: 96619  

- دولت یادهم و دوازدهم