پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 01 Jun 2020 22:09:20 +0430Mon, 01 Jun 2020 22:09:20 +04302024 نقش‌آفرینی زنان در امور یونسکو مولاوردی در نکوداشت هفتادمین سال تاسیس یونسکو تشریح کرد:معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در مراسم نکوداشت هفتادمین سال تاسیس یونسکو تصریح کرد که این معاونت به دنبال شیوه هایی برای همکاری با دیگر کشورها برای ثبت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مشترک زنانه در سطح منطقه ای است.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در مراسم نکوداشت هفتادمین سال تاسیس یونسکو تصریح کرد که این معاونت به دنبال شیوه هایی برای همکاری با دیگر کشورها برای ثبت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مشترک زنانه در سطح منطقه ای است.<br /> شهیندخت مولاوردی گفت: یونسکو با توجه به نقش و جایگاه ویژه ای که دارد باید با شناسایی خلاءها، ارتقای آگاهی در مورد خلاءها، گسترش راهبردها و برنامههایی برای کاستن خلاءها، تأمین منابع کافی و کارشناسیهای مورد نیاز، اقدامات نظارتی و پاسخگو ساختن افراد و موسسات در قبال نتایج، در جهت ارتقای آگاهی و جهتدهی افکار عمومی و همراه ساختن نخبگان علمی و فرهنگی در زمینه جریانسازی جنسیتی قدمهای اساسی بردارد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: در جهان امروز شناخت فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین ارکان تعاملات ملی و بینالمللی و جز تفکیک ناپذیر راهبردهای صلح و امنیت تقلی میشود و از این منظر زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان به عنوان حافظان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فرهنگ، نقش مهمی در توسعه فرهنگی ایفا میکنند.<br /> شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه براساس آمار و دادهها در حوزه فرهنگ، شکاف جنسیتی بین زنان و مردان منجر به کمرنگ شدن نقش ملموس زنان در توسعه و نوآوریهای فرهنگی شده است، اظهار داشت: اما از سوی دیگر بهبود وضعیت آموزش در بین زنان طی دو دهه اخیر منجر به محوریت یافتن نقش آنان در تحقق ابعاد مختلف توسعه شده است.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه سازمان یونسکو طی 70 سال گذشته کاهش شکاف جنسیتی به ویژه در حوزه آموزش را محور فعالیتهای خود قرار داده و از طریق ایجاد شبکهای جهانی همواره بر ارتقا نقش زنان در توسعه جوامع و ایجاد مفاهمه فرهنگی تأکید نموده است، افزود: این رویکرد منجر به اجماع جامعه جهانی بر نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و بسط نوآوریهای فرهنگی شده است.<br /> مولاوردی با تأکید بر ضرورت حفظ میراث ناملموس در جهان متکثر و متنوع امروز و با بیان اینکه زنان به عنوان یکی از مهمترین حافظان و انتقال دهندگان این میراث شناخته میشوند، تصریح کرد: در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس برخلاف میراث مادی، یا میراث ملموس، که در آن نیاز به اعمال قوانین و مقررات بازدارنده احساس میشود، برعکس به ترغیب مردم به مداخله احتیاج داریم. نیاز است که میراث و انتقال میان نسلها تقویت شوند و بر همین اساس است که آگاهیافزایی و ظرفیتسازی در قلب امر پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس قرار میگیرند.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه میراث فرهنگی ناملموس، اساساً، به صورت شفاهی منتقل میشود، خاطرنشان کرد: اینکه این میراث به بهترین وجه در کودکی اکتساب میگردد، نقش زنان و مادران در پاسداری از آن آشکارا خودنمایی میکند. در واقع، اجتماع زنان و مادران نخستین و پراهمیتترین بخشی است که در آن انتقال میراث فرهنگی ناملموس به نسلهای جوانتر به وقوع میپیوندد.<br /> مولاوردی علاوه بر &laquo;انتقال&raquo;، امر &laquo;مدیریت&raquo; را به عنوان بخشی چشمگیر از میراث فرهنگی ناملموس، بر عهده زنان معرفی کرد و گفت: شماری از آیینها، گردهمآییها، اجراهای هنری، جشنها، صنایع دستی و امثال آنها توسط زنان مدیریت میشوند. شماری از عناصر میراث فرهنگی ناملموس طبیعتی &laquo;زنانه&raquo; دارند و این بدان معناست که در تحقق این عناصر صرفاً زنان حضور دارند و نقشآفرینی میکنند و همین گروه آنها را انتقال میدهند و از آنها پاسداری میکنند.<br /> وی با اشاره به اینکه در برنامههای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نقش زنان در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به خوبی لحاظ شده است، اظهار داشت: به خوبی آگاهیم که چنانچه بخواهیم این عناصر میراث فرهنگی ناملموس را پاس بداریم، ناچاریم توجه ویژهای را به زنان معطوف بداریم. این امر در بسیاری از بخشها در حال پیگیری است و معاونتی که اینجانب به نمایندگی از آن در این جمع حضور دارم، یکی از این بخشها میباشد.<br /> معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مراسم باستانی نوروز، قالیبافی، خوراکهای آیینی و سنتی و عروسکسازی سنتی را از جمله تجلیات میراث فرهنگی ناملموس که در آنها زنان، به ویژه مادران حضور دارند و پاسداری از آنها، به طور کلی بر عهده زنان است، دانسته و &laquo;لالاییها&raquo;، &laquo;قصهگوییها&raquo;، &laquo;هنر خیاطی&raquo;، &laquo;رشتههای زنانه در طب سنتی&raquo;، &laquo;صنعتگری سنتی زنانه&raquo;، &laquo;آیینها، آداب و رسوم و جشنهای زنانه&raquo;، &laquo;بازیهای سنتی زنانه&raquo; را شماری دیگر از عناصر میراث فرهنگی ناملموس ذکر کرد.<br /> مولاوردی اضافه کرد: به این موارد، موارد پرشماری از عناصر فرهنگی ناملموس را میتوان افزود که تا چندی پیش ویژه مردان دانسته میشدند. این تجلیات به اصطلاح مردانه در حال حاضر، به تدریج توسط زنانی که به این عرصه وارد شدهاند نیز در حال پیگیری هستند. در حال حاضر، زنان نقال در سرزمین ما به اجرای هنر قصهگویی اجرایی ایرانی مشغولند، و به زیبایی داستانهای حماسی ایرانی را در قالب نقالی بازگو مینمایند. هنرهای سازسازی، معماری، سفالگری، فیروزهتراشی، کاشیکاری و بسیاری از هنرهای دیگر، امروز توسط زنان نیز انجام میشوند.<br /> مولاوردی رئوس مطالب و سیاستهایی را که در این ارتباط در برنامه کاری این معاونت قرار دارند، موارد زیر عنوان کرد:<br /> - شناسایی حاملان و مجریان مواریث فرهنگی ناملموس در جمع زنان، در سرتاسر کشور و حمایت از ایشان برای ادامه دادن به فعالیتهایشان و انتقال دانش به نسلهای دیگر<br /> - مستندسازی دانش فرهنگی زنان پیرامون میراث فرهنگی ناملموس، در سرتاسر کشور، از طریق تقویت مطالعات مردمنگارانه<br /> - فراهم آوردن زمینه لازم برای ارایه عناصر میراث فرهنگی ناملموس زنانه، شامل نمایشگاههایی برای صنایع دستی ایشان، رویدادهایی برای نمایش هنرهای اجرایی ایشان و امثال آنها<br /> - دعوت از زنان حامل یا مجری مواریث فرهنگی ناملموس به جلسات تدوین و اجرای برنامههای پاسداری و از این طریق، احترام گذاشتن به این دستورالعمل تصریح شده در کنوانسیون 2003 ویژه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که ایجاب میکند اعضای اجتماعات محلی در تدوین و اجرای امور پاسدارانه سهیم باشند<br /> - تلاش برای ثبت مواریث فرهنگی ناملموس زنانه بر سیاههها، فهرست میراث فرهنگی ناملموس ملی ایران و فهرستهای یونسکویی، به عنوان روشی برای تضمین پاسداری از آنها در آینده و موارد دیگر از این دست.<br /> وی در ادامه تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، همچنین به دنبال شیوههایی برای همکاری با کشورهای دیگر برای ثبت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مشترک زنانه در سطوح منطقهای، نیز هست.<br /> مولاوردی اظهار داشت: بیتردید در این میان نقش و جایگاه یونسکو که دو رهیافت کلی توانمندسازی زنان و جریان سازی جنسیتی را مدنظر قرار داده است غیرقابل انکار است تا با شناسایی خلاءها، ارتقای آگاهی در مورد خلاءها، گسترش راهبردها و برنامههایی برای کاستن خلاءها، تأمین منابع کافی و کارشناسیهای مورد نیاز، اقدامات نظارتی و پاسخگو ساختن افراد و موسسات در قبال نتایج، در جهت ارتقای آگاهی و جهتدهی افکار عمومی و همراه ساختن نخبگان علمی و فرهنگی در زمینه جریانسازی جنسیتی قدمهای اساسی بردارد.<br /> http://www.president.ir/fa/868192015-05-05 20:56:068681714184173952