پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Jan 2021 14:16:10 +0330Thu, 21 Jan 2021 14:16:10 +03302024متن کامل مصاحبه با شبکه یورو نیوز (داووس)-<p style="text-align: justify;"> <em><strong> گزارشگر:</strong></em></p> <div style="text-align: justify;"> <em>جناب آقای رئیسجمهور از جنابعالی تشکر میکنم برای شرکت کردن در این برنامه. سفر جنابعالی به داووس تاریخساز است. اولین سفر شما به اروپا به عنوان رئیس کشور است و اولین سفر رئیسجمهور ایران در ده سال گذشته به مجمع جهانی اقتصاد. جنابعالی بعد از سالها عدم اعتماد به طرف مقابل به اینجا تشریف آوردید، در این خصوص چه صحبتی دارید؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیسجمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> من هم از جنابعالی و شبکة تلویزیونی شما برای این فرصت متشکرم. داووس اجلاس بسیار مهمی است و یک اجلاس اروپایی نیست، بلکه اجلاسی جهانی است که از همة قارهها شرکت میکنند و مهم این است که در آن دیدگاههای مختلف به ویژه در زمینة اقتصادی مطرح میشوند و میتوانند نظرات را به هم نزدیکتر کنند.</div> <div style="text-align: justify;"> من به این اجلاس آمدم تا شرایط جدید ایران و موقعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران بعد از انتخابات اخیر را برای شرکت کنندگان در این مجمع جهانی اقتصاد توضیح بدهم و بتوانم چشمانداز آینده ایران را تشریح کنم تا همه بدانند که در شرایط فعلی ایران زمینة مساعدی برای مشارکت اقتصادی وجود دارد و ایران آمادة میزبانی از همة کارآفرینان و شرکتهای بزرگ اقتصادی است. </div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>گزارشگر:</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>در اجلاس داووس که در جریان است، مذاکرات خیلی جدی در مورد سرنوشت سوریه جریان دارد، اما دعوت ایران به شرکت در جلسة مربوط به سوریه پس گرفته شد، عکسالعمل جنابعالی چیست؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیسجمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> ما اولاً نسبت به سوریه هر اقدامی که بتوانیم برای جلوگیری از خونریزی و راحتی مردم سوریه انجام دهیم، آن را وظیفة انسانی خود میدانیم. برای ما ثبات منطقه بسیار مهم است. جنگ داخلی در سوریه چیزی نیست که قابل تحمل باشد. </div> <div style="text-align: justify;"> اما نسبت به دعوت، ما برای حضور در هر جمعی که بخواهد به مردم سوریه کمک کند، آمادگی داریم. من از آنچه پیش آمد متأسفم، نه برای ایران بلکه برای سازمان ملل متحد و دبیرخانة آن به دلیل اینکه اعتبار این دبیرخانه لطمه خورد. ما از این نظر نگرانیم اما در عین حال هر کمکی که بتوانیم به مردم سوریه بکنیم آن را وظیفة خودمان میدانیم.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>گزارشگر:</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>میدانیم که رژیم سوریه بیشتر و بیشتر در نقض حقوق بشر درگیر شده است. آیا زمانی خواهد رسید که ایران دست از حمایت از بشار اسد بردارد؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیسجمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> بحث بشار اسد مطرح نیست. امروز آنچه در سوریه مطرح است بحث حضور همة گروههای تروریستی خطرناک در آن کشور است. این خطر برای کل منطقه و حتی آنهایی است که از این گروهها حمایت میکنند. </div> <div style="text-align: justify;"> آنچه در سوریه مهم است بحث جنگ داخلی است نه بشار اسد. ما همه باید تلاش کنیم تروریسم را منزوی و جنگ داخلی سوریه را متوقف کنیم. آیندة سوریه در اختیار مردم سوریه است و هر نظری اکثریت مردم آن کشور داشته باشند برای ما قابل احترام است و هیچ مقام یا دولت خارجی نمیتواند و نباید برای مردم سوریه تصمیم بگیرد. همه باید شرایط مناسبی را فراهم کنیم تا مردم سوریه بتوانند به راحتی رأی و نظرشان را نسبت به آیندة کشورشان بیان کنند.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>گزارشگر:</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>از زمانی که شما قدرت را به دست گرفتهاید اوضاع در ایران کاملاً عوض شده است. به اصطلاح، پلها بازسازی شده و میشود. در خصوص موضوع اتمی و رفع تحریمها هم آغاز خوبی ایجاد شده؛ تصویری از ده سال آیندة ایران برای ما ترسیم بفرمایید.</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیسجمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> اولاً میخواهم بگویم تغییری که امروز در ایران احساس میشود را این دولت به وجود نیاورد. این دولت در فضای تغییری که ملت به وجود آورد شروع به کار کرد. انتخابات اخیر فضای جدیدی را به وجود آورد و دریچهای را برای تعامل با دنیا باز کرد. این فرصتی است که همه باید غنیمت بشمرند و از آن استفاده کنند. </div> <div style="text-align: justify;"> من خوشحالم که در این فرصت طی پنج ماه گذشته با تلاش دولت شرایطی با کشورهای طرف مذاکره فراهم شد که اولین گام موفق را برداریم. ما به تعهداتمان در توافق ژنو متعهد هستیم تا زمانی که طرف مقابل ما به تعهداتش متعهد باشد. کاملاً آماده هستیم تا قدمهای نهایی را در زمینة برنامة هستهای برداریم. </div> <div style="text-align: justify;"> شرایط امروز ایران شرایطی است که زمینه را برای تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم کرده است. ما روابط سنتی و تاریخی بسیار مهمی با اروپا داشتیم. امروز زمینه آماده است تا به آن روابط تاریخی برگردیم. آنچه در سالهای گذشته به نام تحریم انجام گرفت، آن هم تحریم غیرقانونی، به ضرر همه بود و این راه بنبست بود و همه متوجه شدند که راه نادرستی بود. راه اصلی راه مذاکره بود که دو طرف به خوبی آن را برگزیدند. </div> <div style="text-align: justify;"> من فکر میکنم آیندة ایران آیندهای بسیار روشن است. ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک موقعیت ویژهای دارد و از لحاظ منابع و معادن دارای شرایط خاصی است. از لحاظ توسعة انسانی نیز ایران دارای افراد با تحصیلات عالی است. شما میدانید که امروز 5/4 میلیون دانشجو در ایران مشغول تحصیل هستند. بنابراین فضای ایران برای یک تعامل سازنده با کشورهای دیگر و از جمله اروپا کاملاً آماده است. امیدوارم هم ما و هم اروپا و دیگر کشورها بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. استفاده از این فرصت به نفع دو طرف، ملتهای دو طرف، اروپا و سایر کشورهایی که برای تعامل سازنده آمادهاند، خواهد بود.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>گزارشگر:</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>جناب آقای رئیس جمهور، بسیار تشکر میکنم از حضور و سخنانتان.</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیسجمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> من هم تشکر میکنم، خیلی ممنون.</div> <div style="text-align: justify;"> &emsp;</div>http://www.president.ir/fa/820562014-01-23 14:23:46741232945182