پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 23 Feb 2020 02:54:07 +0330Sun, 23 Feb 2020 02:54:07 +03302024سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در دستگاههای اجرایی نمود پیدا کنددکتر جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد تاکید کرد:معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از دستگاههای اجرایی خواست به روند تدوین و تکمیل برنامههای کمی و کیفی خود در این خصوص سرعت بخشند تا هرچه سریعتر شاهد نمود سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی باشیم. معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از دستگاههای اجرایی خواست به روند تدوین و تکمیل برنامههای کمی و کیفی خود در این خصوص سرعت بخشند تا هرچه سریعتر شاهد نمود سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی باشیم. <br /> دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه)در جلسه شورای اقتصاد یکی از اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از آسیبهای داخلی و خارجی به اقتصاد کشور دانست و افزود: تجربه تحریم ها و مشکلات نظام اقتصادی کشور باید در تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب ها در برنامه های آتی در نظر گرفته شود. <br /> معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست به عنوان مسئول و متولی اصلی فرهنگی دولت، سیاستها و خطمشیهای برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تعیین و به سایر دستگاههای فرهنگی ابلاغ نماید.<br /> در این جلسه گزارشی تکمیلی از برنامه های بانک مرکزی که در جلسات گذشته شورا مطرح شده بود ارائه شد و سپس اهداف، سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در دو بخش بهرهوری و توازن منطقهای مطرح شد و پس از بحث و بررسی، این برنامه ها به تصویب رسید.<br /> <strong>برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس بندهای 19، 20 و 21 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب:<br /> </strong>اهداف:<br /> &bull; شفافسازی و سالمسازی اقتصاد فرهنگ (مرتبط با بند 19) <br /> &bull; تقویت فرهنگ و اخلاق کار، بهرهوری، تولید ثروت و روحیه سرمایهگذاری و کارآفرینی (مرتبط با بند 20) <br /> &bull; فرهنگسازی و گفتمانسازی در زمینه اقتصاد مقاومتی (مرتبط با بند 21)<br /> سیاستها:<br /> &bull; چابکسازی ساختار و تشکیلات دستگاههای بخش فرهنگ <br /> &bull; شفافسازی سازوکار توزیع منابع دولتی در بخش فرهنگ<br /> &bull; تدوین، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات در راستای سالمسازی و رفع موانع اقتصادی در بخش فرهنگ و هنر<br /> &bull; تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی و سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای<br /> &bull; فراهم کردن زمینهها و فرهنگسازی برای اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه<br /> &bull; تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد فرهنگی آن<br /> &bull; گفتمانسازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیتها و ابزارهای فرهنگی و هنری و رسانهای<br /> &bull; همکاری با نهادها و مراکز فرهنگی کشور برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی موجود<br /> <strong>برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس بند سوم سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی:<br /> سازمان ملی بهرهوری<br /> </strong>اهداف : توانمند سازی نیروی کار<br /> ارتقای بهرهوری کار، سرمایه، آب، انرژی و کل عوامل تولید<br /> ارتقای سهم و جایگاه رقابت پذیری در تمامی سطوح اقتصاد <br /> ارتقای بهرهوری در زنجیره تولید تا مصرف کالاها و خدمات <br /> سیاستها:<br /> گسترش بهرهوری متکی بر توسعه پایدار <br /> ارتقای بهرهوری دانش بنیان <br /> ارتقای بهرهوری در بخش عمومی <br /> ارتقای بهرهوری بخشهای غیردولتی ( خصوصی و تعاونی) <br /> توسعه تعاملات سازمان ملی بهرهوری ایران با دستگاههای دولتی و بنگاههای غیردولتی <br /> <strong>برنامههای این معاونت در زمینه توازن منطقهای:</strong><br /> اهداف : <br /> ارتقای توانایی مناطق در ایجاد سطوحی قابل قبول از اشتغال و درآمد، افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه در سطح ملی و بینالمللی<br /> ارتقای ظرفیت سرمایه و نیروی انسانی مناطق کشور و کمک به ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی، خلاقیت و نوآوری برای اقشار متنوع جامعه <br /> فراهم نمودن فرصتهای برابر برای مناطق کشور در جهت توازن منطقهای <br /> سیاستها : <br /> همگن نمودن مناطق کشور و ایجاد مناطق همگن عملکردی، اقتصادی و برنامهریزی <br /> ایجاد بستر مناسب برای توسعه درونزای هر منطقه <br /> در ادامه این جلسه درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای طرح برقی کردن خط آهن تهران- مشهد با استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.<br /> http://www.president.ir/fa/791042014-07-07 15:14:147910222185154270