کلیپ

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
فناوری ارتباطات می تواند پیشران صنعت و گردشگری باشد/ در فناوریهای ارتباطی بدلیل همراهی و استقبال مردم جهش قابل توجهی داشته ایم

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فناوری ارتباطات می تواند پیشران صنعت و گردشگری باشد/ در فناوریهای ارتباطی بدلیل همراهی و استقبال مردم جهش قابل توجهی داشته ایم

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
به هر جوان و بانویی مسوولیت دادیم ضرر نکردیم؛ نمونه اش عملکرد خوب وزیر ارتباطات/ شرط اول من با آذری جهرمی، توسعه زیرساختهای اشتغال بوده است

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: به هر جوان و بانویی مسوولیت دادیم ضرر نکردیم؛ نمونه اش عملکرد خوب وزیر ارتباطات/ شرط اول من با آذری جهرمی، توسعه زیرساختهای اشتغال بوده است

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
مهمترین اولویت امروز کشور اشتغال جوانان است/در مساله رعایت حجاب، خطاب قرآن ابتدا به مردان است/ اساس حجاب، امنیت زنان است/ زنان سلامت اداری و مدیریتی بیشتری دارند

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مهمترین اولویت امروز کشور اشتغال جوانان است/در مساله رعایت حجاب، خطاب قرآن ابتدا به مردان است/ اساس حجاب، امنیت زنان است/ زنان سلامت اداری و مدیریتی بیشتری دارند

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
دولت هزینه بسیار بالایی برای دسترسی بهتر مردم به اینترنت و فضای مجازی پرداخته و می پردازد/ جز امور زیر ساختی، بقیه امور باید به مردم واگذار شود

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: دولت هزینه بسیار بالایی برای دسترسی بهتر مردم به اینترنت و فضای مجازی پرداخته و می پردازد/ جز امور زیر ساختی، بقیه امور باید به مردم واگذار شود

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ساماندهی اطلاعات سلامت مردم، مهمترین کار دولت الکترونیک باشد/ برای کنترل و سلامت اداری و اقتصادی، راه بهتری از دولت الکترونیک وجود ندارد

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: ساماندهی اطلاعات سلامت مردم، مهمترین کار دولت الکترونیک باشد/ برای کنترل و سلامت اداری و اقتصادی، راه بهتری از دولت الکترونیک وجود ندارد

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
همه باید به تحقق سریعتر دولت الکترونیک کمک کنند/ مردم باید قادر باشند با یک کارت احتیاجات زندگی خود را برآورده کنند

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: همه باید به تحقق سریعتر دولت الکترونیک کمک کنند/ مردم باید قادر باشند با یک کارت احتیاجات زندگی خود را برآورده کنند

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
فناوری های ارتباطی و فضای مجازی بهترین ابزار برای شفافیت و مقابله با رانت و فساد است/ اگر کسی ارز دولتی می گیرد، باید اطلاعاتش در اختیار همه مردم باشد

در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: فناوری های ارتباطی و فضای مجازی بهترین ابزار برای شفافیت و مقابله با رانت و فساد است/ اگر کسی ارز دولتی می گیرد، باید اطلاعاتش در اختیار همه مردم باشد