كليپ

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم ، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده دهها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم ، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده دهها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
سازمان برنامه و بودجه موظف است برمبنای گزارش دبیرخانه شورا، بابت پیشبرد دولت الکترونیک به دستگاهها پول بدهدپ

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: سازمان برنامه و بودجه موظف است برمبنای گزارش دبیرخانه شورا، بابت پیشبرد دولت الکترونیک به دستگاهها پول بدهدپ

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا است سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا است سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم یک کارت است برای همه کار

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم یک کارت است برای همه کار

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
هدف نهایی ما این است به گونه ای برنامه ریزی کنیم که ظرف شش ماه به نقطه ای برسیم که مردم به سهولت بتوانند کار اداری خود را بدون اینکه با کسی مواجه شوند ، انجام دهند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: هدف نهایی ما این است به گونه ای برنامه ریزی کنیم که ظرف شش ماه به نقطه ای برسیم که مردم به سهولت بتوانند کار اداری خود را بدون اینکه با کسی مواجه شوند ، انجام دهند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
مردم باید از ارزانترین و کوتاه ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: مردم باید از ارزانترین و کوتاه ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
دبیرخانه شورا هفتگی گزارش کار دهد

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: دبیرخانه شورا هفتگی گزارش کار دهد