بازدید معاون اول رییس جمهور از مرکز پرورش ماهیان دریایی در قفس

دوشنبه 26 مرداد 1394 - 17:23

شناسه خبر: 88732