معاون اجرایی رییس جمهوری وارد افغانستان شد

دوشنبه 7 مهر 1393 - 14:00

شناسه خبر: 81508