مراجعه به آرای مردم در اصل 59 قانون اساسی پیش بینی شده و می توان در موضوعات بسیار مهم از این اصل استفاده کرد

در قانون اساسی البته معتقدم اصل 59 می‌تواند خیلی مهم باشد در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد، یک فکر واحد در کشور نیست البته باید در جو آرامی باشد، موضوع بسیار مهمی باشد. بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته شود، یک رفراندومی شود و مردم نظر بدهند این سازوکار آن در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، این اصل 59 به سادگی اجرا نمی‌شود ولی لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چند سال یک بار در یک موضوع مهمی مثلا اجرا و پیاده کرد و می‌‌تواند خیلی مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است می‌شود از این اصل استفاده و بهره‌برداری کرد.

دوشنبه 1 دی 1399 - 19:47

شناسه خبر: 118766