دکتر روحانی در منزل سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی:</