جنبش عدم تعهد قطب جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه‌گذاری کند/ابزارهایی که امریکا برای تحقق نظام تک‌قطبی به‌کار گرفت، عمدتاً به ضدّ آن تبدیل شد.

جمعه 3 آبان 1398 - 16:30

شناسه خبر: 111971